Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

§ 1. Zakres regulaminu

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady oraz warunki zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez WARMTEC Sp. z o. o. zwanego dalej Sprzedawcą,
  • zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem portalu internetowego, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży.

§ 2. Słownik

 1. Sprzedawca - Warmtec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, kod pocztowy 00-867, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000471866, o kapitale zakładowym 50000zł, NIP 527-269-88-56, REGON 146809211.
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem sklep.warmtec.pl/ (zwany teżdalej Portalem).
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Dystrybutor – podmiot, który nawiązał ze Sprzedawcą umowę współpracy, w ramach której nabywa towary celem dalszej odsprzedaży.
 7. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.
 9. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 10. Konto Klienta - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. W celu dokonania zakupu Klient powinien dokonać w sposób prawidłowy rejestracji oraz zaakceptować postanowienia regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, informacji związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, w tym w szczególności katalogów Towarów wraz z cennikami.
 3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej Umowa), a także Regulaminie.
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 5. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej warunków technicznych:
  • dysponowanie sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu,
  • posiadanie aktywnej poczty e-mail,
  • korzystanie z jednej z nowoczesnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  • włączona obsługa plików cookies,
  • dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.
 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

§ 4. Składanie zamówień i umowa współpracy / sprzedaży

 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonać zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są towarami dostępnymi w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Dystrybutorzy w momencie podjęcia współpracy ze Sprzedawcą wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych o zmianach cen towarów oraz ich dostępnościach. Każdy Dystrybutor może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych wiadomości pisząc maila z prośbą o usunięcie z listy mailingowej na adres: biuro@warmtec.pl.
 3. Schemat prawidłowego złożenia zamówienia:
  1. rejestracja lub logowanie do panelu Sklepu,
  2. dodanie Towaru do koszyka sklepu,
  3. wybór odpowiedniej formy płatności oraz sposobu dostawy,
  4. wypełnienie wszystkich niezbędnych danych związanych z adresem wysyłki,
  5. akceptacja regulaminu Sklepu,
  6. złożenie zamówienia.
 4. Wysłanie formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Klient po prawidłowym złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość mailową z podsumowaniem zamówienia.
 6. W przypadku braku Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał płatności za Towar, którego Sklep nie może dostarczyć Sklep dokona zwrotu środków w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w takiej samej formie jaką dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa Sklepu podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.
 7. Dowodem potwierdzającym zakup jest paragon lub faktura VAT.

§ 5. Płatności

 1. Ceny na sklepie są cenami brutto nie zawierającymi kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 2. W przypadku udzielenia Klientowi rabatu na towary oferowane w naszym sklepie. Rabaty powinny pojawić się dla towarów dodanych do koszyka.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, wycofywania Towarów oraz wprowadzania okresowych promocji na Towary zgodnie z obowiązującą polityką Sklepu.
 4. Oferowane przez Sklep metody płatności:
  1. przelew bankowy (przedpłata) - na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku tej formy płatności,
  2. e-przelewem oraz kartą płatniczą (przedpłata) - usługa natychmiastowej płatności jest realizowana przez Przelewy24.
  3. przelew z odroczonym terminem płatności - długość odroczenia terminu płatności jest ustalana indywidualnie na wniosek Klienta.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności zawartych w §6 pkt. 4 a i b realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowanie przez Sklep wpłaty za zamówiony Towar.

§ 6. Dostawa

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów dostawy.
 3. Formy oraz koszty dostawy mogą się różnić w zależności od ilości, wielkości oraz wartości towarów w koszyku.
 4. Towary, które nie są przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta są wysyłane maksymalnie następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
 5. Towary, których czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż jeden dzień roboczy są m.in. ramy okienne TermoBlock, kominki elektryczne.
 6. Wysyłka towarów jest realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.
 7. Towary dostarczane są do Klienta przez współpracujące ze Sprzedawcą zewnętrzne firmy kurierskie.
 8. Przy dostarczeniu paczki przez firmę kurierską Klient jest zobowiązany sprawdzić stan paczki i jeżeli stwierdzi że paczka została uszkodzona Klient powinien spisać w obecności kuriera protokół szkody, który jest niezbędny przy ewentualnej konieczności wymiany towaru na nowy.
 9. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klienta bez załączonego protokołu szkody mogą nie być rozpatrywane.
 10. W przypadku niedostarczenia przez firmę zewnętrzną przesyłki i powrotu paczki do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się ze sprzedawcą w celu wyceny kosztów ponownej przesyłki.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki których termin realizacji został wydłużony przez czynniki od niego niezależne m.in. opóźnieniu dostawy przez zewnętrzne firmy kurierskie.

§ 7. Zwrot

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 6. Zwracany towar nie powinien posiadać śladów użytkowania.
 7. Towar powinien zostać wysłany na adres:

  Warmtec Sp. z o.o.
  DZIAŁ OBSŁUGI ZWROTÓW I REKLAMACJI
  ul. Jana Kilińskiego 84D,
  22-400 Zamość

 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

§ 8. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady: Formularz reklamacji
 3. Prawidłowo sporządzone zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Dane odbioru urządzenia,
  2. Datę zakupu,
  3. Dane dotyczące zakupionego towaru,
  4. Opis wady,
  5. Jeżeli to możliwe zdjęcia uszkodzenia.
 4. Zgłoszenia reklamacji na podstawie gwarancji możesz dokonać do 2 lat od daty zakupu. Chyba, że w karcie gwarancyjnej producent określił inaczej.
 5. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.
 7. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 8. Jeżeli Autoryzowany Serwis Producenta uznał zgłoszenie za bezpodstawne Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z dostawą towaru zarówno do serwisu jak i do ponownie do Klienta.
 9. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 10. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty wartości Zamówienia, w związku z którym powstała szkoda.
 3. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
  • siły wyższej,
  • zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,
  • zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
  • braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,
  • niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
  • przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu,
  • utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz tych, które nie zostały wcześniej zgłoszone w formie pisemnego zgłoszenia.

Sprzedawca - WARMTEC Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5272698856, REGON: 146809211, KRS: 0000471866.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest WARMTEC Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5272698856, REGON: 146809211, KRS: 0000471866 (dalej „Administrator”).
  1. Z Administratorem można się skontaktować:
   • mailowo, na adres: biuro@warmtec.pl
 2. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
  3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.
 3. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
 5. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 6. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.06.10.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 71 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-22
Transakcja OK
2023-12-19
Bardzo dobry termostat z bezproblemowym montażem
pixel